Aanleg natuurvriendelijke oever

Op verschillende plekken bij Poortvliet en Sint-Maartensdijk legt waterschap Scheldestromen natuurvriendelijke oevers aan. De werkzaamheden bestaan uit het verbreden van bestaande waterlopen en voor een klein deel uit het graven van nieuwe sloten.

De werkzaamheden zijn zeer afhankelijk van het gewas dat op het land staat en van de weersomstandigheden. Regen kan het werk vertragen. De werkzaamheden worden daarom in de periode van augustus tot december versnipperd uitgevoerd. In totaal wordt bij Sint-Maartensdijk aan de Hogeweg over een lengte van bijna 1700 meter een natuurvriendelijke oever aangelegd. Aan de Pierhoekseweg en Stavenisseweg over een lengte van ongeveer 1000 meter en bij de Groenhoven in Poortvliet over een lengte van ongeveer 250 meter. Bij het graafwerk aan de oevers komt bijna 23.000 m³ grond vrij. Deze grond wordt op de verschillende plekken in naastgelegen percelen verwerkt.

Natuurvriendelijk

De waterlopen die verbreed worden, krijgen flauwe oevers met een geleidelijke overgang van land naar water. Hierdoor wordt er naast de watervoerende en waterbergende functie ook nadrukkelijk rekening gehouden met de ecologische functie. In de verschillende waterdieptes groeien en leven namelijk verschillende waterdiertjes en plantjes. Volgens de wetgeving Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft het waterschap de opgave om de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de ecologie van het watersysteem te verbeteren. Voor de wetgeving Waterbeheer 21steeeuw (WB21), levert de verruiming van de waterlopen een capaciteitsvergroting van het watersysteem op om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.