Waterschap start onderhoud sloten in Stavenisse

Waterschap Scheldestromen is begonnen met het onderhoud aan de Zeeuwse sloten. Jaarlijks wordt het maaien gecombineerd met eens in de acht jaar het baggeren van de sloten. Dit onderhoud is nodig om de afvoer van overtollig oppervlaktewater naar de gemalen te waarborgen. Dit jaar staan de sloten in het buitengebied van Stavenisse op het lijstje.

Het waterschap zorgt ervoor dat onder andere het maaisel uit de waterloop wordt gehaald. Landeigenaren of pachters wordt gevraagd het maaisel niet terug in de waterloop te gooien, maar te verwerken of op te ruimen. Om schade aan eigendommen te voorkomen, verzoekt het waterschap aan eigenaren en grondgebruikers om over de waterloop hangende takken te verwijderen en afrasteringen die het werk kunnen belemmeren te verplaatsen. Ook vistuigen, zoals fuiken, moeten uit de waterlopen worden verwijderd. Hiermee wordt beschadiging voorkomen, zowel aan eigendommen van particulieren als aan machines van de aannemer en het waterschap.